Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

Doe beroep op de klimaattools van de provincie voor een klimaatbewust lokaal bestuur

Wat we doen

We voorzien tools, adviezen en informatie om het klimaatbeleid van lokale besturen te ondersteunen en te versterken.

Waarom we dit doen

Met Plan Vandaag willen we dezelfde klimaatdoelstellingen bereiken als onze lokale besturen. Begin 2017 engageerde de provincie Antwerpen zich als territoriaal coördinator van het Europees Burgemeestersconvenant. Daarmee willen we een boost geven aan het klimaatbeleid van gemeenten. Als provincie hebben we heel wat instrumenten ter beschikking die lokale besturen helpen met het behalen van hun en onze klimaatdoelstellingen: de CO2-uitstoot verminderen met 40%, onze omgeving klimaatveilig inrichten en iedereen toegang geven tot betaalbare energie.

Deze afbeelding toont een tekening van het grondgebied van provincie Antwerpen. Binnen de provinciegrenzen zie je het provinciehuis, ruimte voor groen en water, zonnepanelen, veel open ruimte, ... zo schetsen we hoe een klimaatneutrale en klimaatveilige provincie eruit zou kunnen zien.

Hoe we het doen

  • We ondersteunen en adviseren lokale besturen bij de opmaak van hun lokaal energie- en klimaatactieplan. We analyseren de klimaatimpact in hun gemeente. En maken een overzicht van de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor de gemeente.
  • De 5 Vlaamse provincies verzamelden cijfermateriaal over de broeikasgasuitstoot (mitigatie) van gemeenten. Op de website Provincies in cijfers kan elke gemeente de gegevens van haar gemeente downloaden in de vorm van een klimaatrapport rond mitigatie. De data helpen gemeenten om hun energie- en klimaatbeleid op te volgen en te vergelijken met gelijkaardige gemeenten. In de toekomst breiden we de klimaatrapporten uit met een rapport rond klimaatveiligheid.  Dit rapport bevat cijfers, data en beeldmateriaal over de gevolgen van klimaatverandering (hitte, droogte en overstromingen) en een overzicht van maatregelen waar de gemeente best op inzet . 
  • We verzamelen en delen klimaatacties van lokale besturen. Zo wisselen we kennis uit tussen de verschillende lokale overheden.
  • We helpen gemeenten om hun overheidsopdrachten duurzamer te maken. Het Lerend Netwerk Duurzame Overheidsopdrachten organiseert jaarlijks bijeenkomsten waar concrete bestekken besproken worden. Zo leer je hoe je duurzaamheidscriteria best opneemt in overheidsopdrachten.
    Het Netwerk is een samenwerking met de intercommunales en de lokale regisseurs sociale economie.
  • We maakten verschillende gidsen voor duurzame aankopen om de impact op het klimaat te verkleinen. Lokale besturen kunnen deze ook gebruiken om duurzaam aan te kopen.
  • We voorzien klimaatcommunicatiemateriaal dat gemeenten kunnen gebruiken om naar hun burgers te communiceren. We maken materialen voor de verschillende doelgroepen voor voldoende draagkracht.*
  • Als provincie adviseren we de gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen. Hierbij controleren we of ze overeenkomen met de provinciale visie op ruimtelijke ontwikkeling.
  • De provincie heeft het provinciaal ruimtekompas  ontwikkeld. Het kompas geeft een duidelijk beeld van de huidige ruimtelijke situatie voor elke stads- en dorpskern, voor attractiepolen en voor bedrijventerreinen. We bekijken of we deze ruimtekompassen kunnen uitrollen als hulpmiddel voor het uitstippelen van het toekomstig ruimtelijk beleid. Het ruimtekompas maakt het makkelijker om onze ruimte klimaatveiliger in te richten.

*Nog op te starten.

In de kijker

Aan de slag met Plan Vandaag: Een excursie over ruimte voor water

30 jan 2022
Anouk Vermeeren toont hoe jongeren weer een beetje klimaatbewuster werden dankzij de excursie Ruimte voor Water.

Download het vernieuwde klimaatrapport van jouw gemeente

30 jan 2022
De nieuwe klimaatrapporten staan online.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud