Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

En dan nu … klimaatactie(s)!

De klimaatacties, kortweg acties, uit ons Plan Vandaag zijn de vertalingen van de 7 strategische doelstellingen uit het klimaatbeleidsplan. Ze zijn het ‘hoe’ uit ons plan; de tools waarmee wij – en jullie – concreet aan de slag gaan om onze provincie op korte termijn klimaatneutraal en klimaatveilig te maken. Ze zijn niet statisch, maar groeien met elk nieuw inzicht, elke nieuwe kans of ontwikkeling, en veranderen mee met de dynamiek van de provincie.
Hieronder een voorlopig overzicht – dat we binnenkort voor je aanvullen. Nu al benieuwd? Lees het volledige klimaatactieplan.

Filters

  • Strategische doelstelling
  • Doelgroep
  • Type actie
  • SDG

Provinciepersoneel duurzaam naar het werk

We hebben een ambitieus en klimaatvriendelijk bedrijfsvervoerplan dat we steeds evalueren en verbeteren.

Provinciepersoneel koopt duurzaam aan

We gebruiken duurzame aankoopgidsen voor onze aankopen en overheidsopdrachten.

Benieuwd hoe we als provincie onze uitstoot compenseren?

Samen met BOS+ beschermen en herstellen we bossen in Peru. Zo compenseren we onze resterende uitstoot als organisatie.

Zo houden we het warm bij de provincie

We verwarmen onze gebouwen met groene warmte, zonder fossiele brandstoffen.

Van goed afgestelde installaties tot grondige renovaties

We voeren een energiebeleid waarbij we het verbruik en de uitstoot van elektriciteit en stookinstallaties tot een minimum beperken voor onze werking en gebouwen.

Ontdek hoe we bij provincie Antwerpen onze eigen hernieuwbare energie produceren

We produceren hernieuwbare energie op onze gebouwen en terreinen.

Provinciepersoneel elektrisch de baan op

We verminderen de uitstoot van ons personenvervoer door te kiezen voor elektrische auto’s of duurzamere alternatieven.

Experimenteren rond circulaire aankopen

We onderzoeken in het Europees project ProCirc hoe overheidsorganisaties de circulaire economie kunnen aanmoedigen.

Onze provincie experimenteert met circulaire bouwmaterialen en gebouwen

We gaan bewuster om met bouwmaterialen en doen kennis op rond circulair bouwen.

Slim bos- en natuurbeheer op onze domeinen

We breiden de bossen en natuur op onze provinciale domeinen uit en beschermen haar goed. Op die manier zorgen we voor extra opname van CO2.

Maaien zonder uitstoot?

We verminderen de uitstoot van onze machines en toestellen.

Onze provinciale gebouwen en terreinen klaarmaken voor het veranderende klimaat

We zorgen ervoor dat onze gebouwen en terreinen klimaatveilig zijn. Zo geven we water ruimte, kiezen we voor regenwater boven leidingwater en ontharden we waar mogelijk. Daarnaast passen we onze gebouwen aan voor voldoende verkoeling bij hitte.

De fietsostrades, een win-win voor klimaat en vlot verkeer

Een vlotte en comfortabele verbinding. voor fietsers, fietsostrade, ligt langs rechtlijnige infrastructuren zoals spoorwegen, autosnelwegen en kanalen. We leggen verschillende prioritaire fietsostrades aan. Hierbij zorgen we voor het volledige pakket, van concept tot aanleg.

Trage wegen: veilig voor verkeer en klimaat

De provincie stimuleert lokale besturen om werk te maken van een doordacht tragewegenbeleid. Door te kiezen voor een ecologische inrichting, krijgen we een waardevol groen netwerk.

Wie meet die weet

We houden het energieverbruik voor verwarming, elektriciteit en mobiliteit bij. Daarnaast berekenen we nauwgezet onze uitstoot als organisatie.

Klimaatveilige ruimtelijke uitvoeringsplannen

We werken op een geïntegreerde manier aan een klimaatneutrale en klimaatveilige provincie. Met de juiste functie op de juiste plaats.

200 ha natte natuur tegen wateroverlast en droogte

We zorgen voor 200 hectare extra natte natuur. Hiervoor optimaliseren we de werking van onze waterlopen, beschermen we valleigebieden en leggen we overstromingsgebieden aan.

Hulp bij klimaatmaatregelen voor landbouwbedrijven

Het onderzoeksplatform Aghrant deelt haar expertise over klimaatneutraal en -veilig voedsel produceren.

Onze praktijkcentra onderzoeken klimaatmaatregelen in de landbouwsector

We testen maatregelen om de landbouw voor te bereiden op het klimaat van morgen en delen de onderzoeksresultaten met de sector.

Onderzoek naar grensverleggende hernieuwbare energieprojecten

We werken samen rond innovatieve hernieuwbare energieprojecten en helpen de informatie en geleerde lessen te verspreiden.

Warmtenet: de match tussen warmtebron en warmteafnemer

Lokale besturen en landbouwbedrijven kunnen beroep doen op een energiemakelaar die hen helpt zoeken naar de juiste locatie voor de aanleg van een warmtenet.

Onderzoek naar het versnellen van renovatie

Via verschillende projecten stimuleren we energetische en/of circulaire renovaties op technisch en financieel gebied.

Onze gebiedsprogramma’s werken aan een klimaatveilige open ruimte

Als coördinator van de gebiedsprogramma's kijken we over de gemeentegrenzen heen om samen met lokale besturen te werken aan een klimaatveilige open ruimte.

Leerlingen en leerkrachten leren bij én gaan zelf aan de slag.

Het Europese 2Impresz-project zet scholen aan om 30% CO2-uitstoot te besparen. Hiervoor gaan leerlingen en leerkrachten samen met de beheerders van de schoolgebouwen aan het werk.

We gaan voor een gezonde en klimaatveilige ordening van onze publieke ruimte.

We maken het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen op en schorsen gemeentelijke uitvoeringsplannen die hier tegen in gaan.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Skip to content