Je ziet plots goed wat de provincie allemaal doet

Provincie Antwerpen

En dan nu … klimaatactie(s)!

De klimaatacties, kortweg acties, uit ons Plan Vandaag zijn de vertalingen van de 7 strategische doelstellingen uit het klimaatbeleidsplan. Ze zijn het ‘hoe’ uit ons plan; de tools waarmee wij – en jullie – concreet aan de slag gaan om onze provincie op korte termijn klimaatneutraal en klimaatveilig te maken. Ze zijn niet statisch, maar groeien met elk nieuw inzicht, elke nieuwe kans of ontwikkeling, en veranderen mee met de dynamiek van de provincie.

Filters

  • Strategische doelstelling
  • Doelgroep
  • Type actie
  • SDG

Subsidiekorf ondersteunt klimaatmaatregelen in de landbouw

We subsidiëren projecten en evenementen die bijdragen aan klimaatneutrale en -veilige landbouw.

Subsidies voor klimaatveilige plattelandsontwikkeling

We financieren projecten die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen op het platteland: de open ruimte beschermen, het dorpsleven veerkrachtiger maken en de lokale voedselproductie te vergroten.

We brengen circulaire economie tot op de bedrijfsvloer

We nemen deel aan onderzoek of starten zelf onderzoek op dat bijdraagt aan klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering

Zo ondersteunen we ondernemingen voor mens en klimaat

We steunen jaarlijks drie ondernemers uit de sociale economie die bijdragen aan een klimaatneutrale provincie.

Uitvoeringsplannen voor een klimaatveilige provincie

We nemen het klimaatthema op in de provinciale uitvoeringsplannen.

Lokaal eten

We zetten in op korte keten-productie en het lokaal aankopen van voedsel.

Slimme en klimaatveilige economie

We maken ruimtelijke-economische analyses op maat voor gemeenten.

Klimaatveilige omgevingsvergunningen

We waken erover dat de klimaatimpact van nieuwe bedrijfsactiviteiten voldoet aan de regelgeving.

Werken aan klimaatneutrale en -veilige bedrijventerreinen

Met (her)ontwikkelingsprojecten werken we aan klimaatneutrale en klimaatveilige bedrijventerreinen in onze provincie.

7000 km fiets- en wandelplezier

We maken ontspannende fietstochten en meerdaagse fietsvakanties mogelijk.

Klimaatveilig goederentransport, waar het kan via water

We onderzoeken hoe we in ruimtelijke projecten aan bedrijven voorwaarden kunnen opleggen om voor hun transport de waterweg te gebruiken.

Onderzoek naar duurzame mobiliteitsingrepen via verordening

We onderzoeken hoe we de negatieve gevolgen van vergunningsaanvragen op de mobiliteit kunnen compenseren met duurzame mobiliteitsingrepen in de buurt.

Onderzoek naar ruimtelijke stimulans voor klimaatveilige mobiliteit

We onderzoeken hoe we bij ruimtelijke projecten kunnen inzetten op stappen, trappen en het openbaar vervoer.

Naar duurzaam woon-werkverkeer met het Provinciaal Mobiliteitspunt?

We geven advies op maat aan werkgevers rond maatregelen voor duurzame verplaatsingen.

Bovenlokale mobiliteitsstudies voor een duurzame mobiliteit

We maken mobiliteitsstudies op over de gemeentegrenzen heen.

De fietsbarometer maakt fietsen nog aantrekkelijker

Met de fietsbarometer monitoren en evalueren de fietsmogelijkheden in onze provincie.

Verkeersveiligheidsplannen voor duurzamer verkeer

We begeleiden lokale besturen bij het opstellen en uitvoeren van verkeersveiligheidsplannen.

Samen met gemeenten bouwen we aan een gebiedsdekkend klimaatveilig fietsnetwerk

We subsidiëren lokale besturen bij het aanleggen of verbeteren van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk.

Energielandschappen, een gebiedsgerichte aanpak van de energietransitie

We onderzoeken hoe we via energielandschappen de energietransitie gemakkelijker kunnen maken voor gemeenten.

Verweven van landschap en energie

 We onderzoeken hoe we landschappelijke voorwaarden kunnen opstellen voor vergunningen van energetische ingrepen.

Omgevingsvergunningen voor hernieuwbare energie-installaties

We behandelen de aanvragen voor hernieuwbare energie-installaties. De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) geeft hiervoor een kwaliteitsvol advies aan deputatie.

Hernieuwbare energie en groene warmte op bedrijventerreinen

We organiseren samenwerkingen op bedrijventerreinen rond hernieuwbare energie en groene warmte.

Gezondheidszorg en ruimtelijke planners werken samen voor een gezonde leefomgeving

In het project Kerngezond onderzoeken we hoe we gezondheid mee kunnen opnemen in het ruimtelijk planproces.

Ondersteuning renovatie van huurwoningen

We testen uit hoe we de renovatie van huurwoningen en woningen van mensen in armoede kunnen versnellen.  

Duurzaam logeren in provincie Antwerpen

We subsidiëren uitbaters van logies voor het verduurzamen van de logies.

Weg met grijze speelplaatsen

We subsidiëren scholen bij het vergroenen van hun schoolomgeving.

Hulp bij klimaatvriendelijke economie

We ondersteunen lokale besturen bij hun locatiebeleid voor hun detailhandelsaanbod.

We brengen de natuur tot aan je voordeur

We stimuleren de aanleg van groenblauwe netwerken die doorlopen tot in de woonkernen.

Onderzoek naar meer duurzame warmte via verordening

We onderzoeken hoe we het gebruik van duurzame warmte juridisch kunnen verankeren via een verordening rond woonkwaliteit en energie.

CO2-besparing en wooncomfort gaan hand in hand

We bieden verschillende tools aan om gemeenten en hun inwoners te helpen om circulair en klimaatveilig te bouwen en renoveren.

Onze gebiedsprogramma’s werken aan een klimaatveilige open ruimte

Als coördinator van de gebiedsprogramma's kijken we over de gemeentegrenzen heen om samen met lokale besturen te werken aan een klimaatveilige open ruimte.

Via de Regionale Landschappen en Bosgroepen leggen we klimaatbuffers aan

Samen met de Bosgroepen en Regionale landschappen werken we in de hele provincie aan klimaatveilige bossen en natuur. 

Doordacht waterlopenbeheer voorkomt droogte en wateroverlast

We beheren de onbevaarbare waterlopen in onze provincie en voeren gerichte acties tegen wateroverlast en droogte.

200 ha natte natuur tegen wateroverlast en droogte

We zorgen voor 200 hectare extra natte natuur. Hiervoor optimaliseren we de werking van onze waterlopen, beschermen we valleigebieden en leggen we overstromingsgebieden aan.

Zo wapenen we onze provincie tegen droogte en wateroverlast

We pakken de problemen rond droogte en de duurzame afvoer van hemelwater gecoördineerd aan.

Hulp bij klimaatveilige en toegankelijke open ruimte

We helpen gemeenten, landbouwers en bedrijven om de open ruimte klimaatveilig en toegankelijk in te richten.

Kwalitatieve landbouwbodems voor een klimaatneutrale en –veilige toekomst

We beschermen de open ruimte door de bebouwing te verminderen.

Planschadefonds draagt bij aan de open ruimte

We zetten een fonds op om eventuele planschadekosten te dekken bij het wijzigen van bestemmingen naar open ruimte.

Agrarische herontwikkeling beschermt de open ruimte

We beschermen de open ruimte door de bebouwing te verminderen.

Ruimtemonitor helpt ons zuinig omspringen met open ruimte

Met de Ruimtemonitor bewaken we hoeveel ruimte ruimtelijke projecten en uitvoeringsplannen (PRUP’s) in onze provincie innemen.

Ecosysteemdiensten gebruiken voor een klimaatveilige omgeving

We brengen de ecosysteemdiensten in kaart op provinciaal niveau om ze te gebruiken bij de inrichting van onze open ruimte.

Onderzoek naar omgevingsvergunningen in de strijd tegen verharding

We bekijken hoe we verharding kunnen vermijden en ontharding kunnen aanmoedigen. We onderzoeken of we dit kunnen omzetten binnen de omgevingsvergunningen.

Iedereen klimaatbewust

We maken zoveel mogelijk mensen bewust van de gevolgen van en de oplossingen voor klimaatverandering. Dit doen we samen met de lokale besturen, via verschillende informatieve, sensibiliserende en participatieve acties.

Klimaatbewuste leerlingen en leerkrachten

Via tal van acties maken we leerlingen en hun leerkrachten bewust van de gevolgen van klimaatverandering. En nog belangrijker: de mogelijke oplossingen.

Klimaatbewuste ondernemers

We stimuleren het klimaatbewustzijn bij (toekomstige) ondernemers.

Kom een kijkje nemen en laat je inspireren

We geven het goede voorbeeld met de inrichting van onze eigen gebouwen en terreinen. Door dit in de kijker te zetten, inspireren we onze lokale besturen en inwoners om zelf actie te nemen voor een beter klimaat.

Doe beroep op de klimaattools van de provincie voor een klimaatbewust lokaal bestuur

We voorzien tools, adviezen en informatie om het klimaatbeleid van lokale besturen te ondersteunen en te versterken.

We werken aan klimaatprojecten binnen het provinciebestuur

We richten werkgroepen op. Zij werken aan projectaanvragen voor subsidies. Zo gaan we gericht op zoek naar financiering om Plan Vandaag uit te voeren.

Hulp bij het opstarten van nieuwe Europese klimaatprojecten

We begeleiden lokale besturen en andere partners bij het uitwerken van hun Europese projecten.

Ontdek hoe de provincie Europese klimaatprojecten financiert

We cofinancieren ambitieuze, Europese klimaatprojecten in onze provincie.

Ontdek hoe we bij alles wat we doen nadenken over klimaat

We werken aan een klimaatreflex bij alle medewerkers van de provincie. Zo staan we op het moment dat we onze nieuwe strategieën of projecten bedenken al stil bij de mogelijke klimaatimpact.

Van gemeentelijk klimaatplan tot actie

We ondersteunen gemeenten bij het uitvoeren van hun lokale energie- en klimaatactieplannen.

Provinciepersoneel duurzaam naar het werk

We hebben een ambitieus en klimaatvriendelijk bedrijfsvervoerplan dat we steeds evalueren en verbeteren.

Provinciepersoneel koopt duurzaam aan

We gebruiken duurzame aankoopgidsen voor onze aankopen en overheidsopdrachten.

Benieuwd hoe we als provincie onze uitstoot compenseren?

Samen met BOS+ beschermen en herstellen we bossen in Peru. Zo compenseren we onze resterende uitstoot als organisatie.

Zo houden we het warm bij de provincie

We verwarmen onze gebouwen met groene warmte, zonder fossiele brandstoffen.

Van goed afgestelde installaties tot grondige renovaties

We voeren een energiebeleid waarbij we het verbruik en de uitstoot van elektriciteit en stookinstallaties tot een minimum beperken voor onze werking en gebouwen.

Ontdek hoe we bij provincie Antwerpen onze eigen hernieuwbare energie produceren

We produceren hernieuwbare energie op onze gebouwen en terreinen.

Provinciepersoneel elektrisch de baan op

We verminderen de uitstoot van ons personenvervoer door te kiezen voor elektrische auto’s of duurzamere alternatieven.

Experimenteren rond circulaire aankopen

We onderzoeken in het Europees project ProCirc hoe overheidsorganisaties de circulaire economie kunnen aanmoedigen.

Onze provincie experimenteert met circulaire bouwmaterialen en gebouwen

We gaan bewuster om met bouwmaterialen en doen kennis op rond circulair bouwen.

Slim bos- en natuurbeheer op onze domeinen

We breiden de bossen en natuur op onze provinciale domeinen uit en beschermen haar goed. Op die manier zorgen we voor extra opname van CO2.

Maaien zonder uitstoot?

We verminderen de uitstoot van onze machines en toestellen.

Onderzoek naar het versnellen van renovatie

Via verschillende projecten stimuleren we energetische en/of circulaire renovaties op technisch en financieel gebied.

Onze provinciale gebouwen en terreinen klaarmaken voor het veranderende klimaat

We zorgen ervoor dat onze gebouwen en terreinen klimaatveilig zijn. Zo geven we water ruimte, kiezen we voor regenwater boven leidingwater en ontharden we waar mogelijk. Daarnaast passen we onze gebouwen aan voor voldoende verkoeling bij hitte.

De fietsostrades, een win-win voor klimaat en vlot verkeer

Een vlotte en comfortabele verbinding. voor fietsers, fietsostrade, ligt langs rechtlijnige infrastructuren zoals spoorwegen, autosnelwegen en kanalen. We leggen verschillende prioritaire fietsostrades aan. Hierbij zorgen we voor het volledige pakket, van concept tot aanleg.

Trage wegen: veilig voor verkeer en klimaat

De provincie stimuleert lokale besturen om werk te maken van een doordacht tragewegenbeleid. Door te kiezen voor een ecologische inrichting, krijgen we een waardevol groen netwerk.

Wie meet die weet

We houden het energieverbruik voor verwarming, elektriciteit en mobiliteit bij. Daarnaast berekenen we nauwgezet onze uitstoot als organisatie.

Klimaatveilige ruimtelijke uitvoeringsplannen

We werken op een geïntegreerde manier aan een klimaatneutrale en klimaatveilige provincie. Met de juiste functie op de juiste plaats.

Hulp bij klimaatmaatregelen voor landbouwbedrijven

Het onderzoeksplatform Aghrant deelt haar expertise over klimaatneutraal en -veilig voedsel produceren.

Onze praktijkcentra onderzoeken klimaatmaatregelen in de landbouwsector

We testen maatregelen om de landbouw voor te bereiden op het klimaat van morgen en delen de onderzoeksresultaten met de sector.

Onderzoek naar grensverleggende hernieuwbare energieprojecten

We werken samen rond innovatieve hernieuwbare energieprojecten en helpen de informatie en geleerde lessen te verspreiden.

Warmtenet: de match tussen warmtebron en warmteafnemer

Lokale besturen en landbouwbedrijven kunnen beroep doen op een energiemakelaar die hen helpt zoeken naar de juiste locatie voor de aanleg van een warmtenet.

Leerlingen en leerkrachten leren bij én gaan zelf aan de slag.

Het Europese 2Impresz-project zet scholen aan om 30% CO2-uitstoot te besparen. Hiervoor gaan leerlingen en leerkrachten samen met de beheerders van de schoolgebouwen aan het werk.

We gaan voor een gezonde en klimaatveilige ordening van onze publieke ruimte.

We maken het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen op en schorsen gemeentelijke uitvoeringsplannen die hier tegen in gaan.

Contacteer ons voor meer info,
advies en begeleiding

Ga naar de inhoud